Styrelsen 2024

Från vänster Thomas, Johan, Bo, Åke, Rolf S(utgått), Roy. Clas E och Jon Å saknas (Ny bild senare)

Mailadress till föreningen är

skppse@gmail.com

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte i januari/februari varje år.

Här finns styrelsens protokoll

Här finns föreningens alla årsprotokoll

Här är det senaste årsprotokollet

Här kan styrelsemedlemmar logga in på styrelsemappen.

Maillista Svenskföreningar

Här är en länk till diverse svenskföreningar i Thailand.

  Peka (dator) eller klicka (mobil och platta) på namnet så fås mailadress

 Roll                    Namn (Email bakom), Telefon

Ordförande           Bo Bengtsson 084 903 0094

Vice Ordförande  Johan Engberg, 083 107 2157

Kassör                 Thomas Åberg, 095 174 2165

Sekreterare           Roy Jarflod, 094 921 2800

Ledamot              Jon Årikstad, 094 312 4303

————————-

Suppleanter         Åke Andersson, 098 489 1509

                              Claes Ebler, 084 746 2002

 Revisor                 Margaretha Blyckert

 Revisorsuppleant Kjell Hansson

 Valberedning        Rolf Olofsson (sammankallande), Gert Blyckertz, Elsemarie Jarflod

Här kan Du titta på styrelsen som Google kalkylark.

 

Revisor och Valberedning

Margareta (revisor) och Valberedningen: Rolf O, Gert och Elsmarie

Nya stadgar antagna 28/2 2022

Ladda ner STADGAR

eller läs dom här

eller läs dom nedan:

På extra årsmötet 28/2 2022 ändras paragraf 24 till att styrelsens ska bestå av 4 ledamöter.

STADGAR FÖR SKANDINAVER PÅ PHUKET INTRESSEFÖRENING

ALLMÄMMA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens firma

Föreningens firma är Skandinaver på Phuket Intresseförening.

2 § Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att i vid bemärkelse tillvarata medlemmarnas intressen i Thailand genom att distribuera information från Svenska Ambassaden och Immigrationen i Phuket Town samt övrig information som kan vara av intresse för skandinaver i Thailand. Föreningen skall också medverka till bygga upp och stödja de sociala relationerna mellan medlemmarna.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bland annat lägga ut nämnda information på föreningens hemsida samt att anordna olika typer av föreningsträffar och söka rabatter eller andra förmåner för föreningens medlemmar.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Föreningens säte

Föreningens säte är Phuket, Thailand.

5 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

6 § Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen eller personer som styrelsen utser.

7 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av 2 årsmöten (ordinarie eller extra) med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Såväl styrelsen som medlem får skriftligen avge förslag till stadgeändring. Förslag till ändring skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till AID for Kids Phuket. Beslut skall fattas om var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för fysiska personer med anknytning till Skandinavien och Phuket. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem som är befriad från årsavgift.

11 § Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift ett år efter senast betalda verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och avförs från medlemsmatrikeln.

13 § Uteslutning

Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den 15 februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast två veckor före mötet genom att tillställas medlemmarna via elektronisk post och anslås på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Övriga handlingar inför årsmötet skall vara:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser
Revisorns berättelse
Verksamhetsplan med budget
Styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.
Dessa handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden och motioner att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem, motioner, skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

16 § Rösträtt på årsmötet

Närvarande medlem har yttranderätt och rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket (stadgeändring) och 9 § (upplösning av föreningen) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av tre övriga styrelseledamöter och en styrelsesuppleant för en tid av två år.

13. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

Ärenden som inte finns med i kallelsen får inte beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så kräver. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte men har efter framställan rätt att delta vid något styrelsemöte för att följa styrelsens sätt att arbeta. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 24 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 25 Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

§26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom och protokoll skall föras om dessa beslut eller åtgärder.